Medezeggenschapsraad

Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Het bestuur van de Borgesius stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan uw kind(eren). De overheid heeft via wetten het bestuur de mogelijkheid gegeven om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen.
Dat de overheid de inspraak van de ouders en personeel ook belangrijk vindt, blijkt uit de mogelijkheid die de overheid heeft gecreëerd. De Medezeggenschapsraad (MR) is zo'n voorbeeld van een wettelijke regeling. Ook de St. Martinusschool heeft een MR.
 
Samenstelling MR
De MR bestaat uit 8 personen. 4 leden namens het personeel (personeelsgeleding) en 4 leden namens de ouders (oudergeleding). De leden worden gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. Ieder MR lid heeft zitting voor 3 jaar en kan zich hierna herkiesbaar stellen. 

Samenstelling van de MR
Namens de ouders     Namens het team 
Desiree Nouws
(Wouter)
    Margo van Bedaf
 
Annemiek Bartels
(Anouk)
    Diana Jochems (voorzitter)
 
Sander de Wal
(Noor)
    Hanneke Scholte
 
Michel Sijmens 
(Lucas)
    Wendy Muskens
 

Werkwijze MR
De MR vergadert ongeveer 5 x per jaar. Indien de situatie er om vraagt, wordt er een extra vergadering ingelast. Op verzoek van de MR is de directie bij (een gedeelte) van de vergaderingen aanwezig. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij anders vermeld. De MR onderhoudt tevens contact met 2 leden van de Gemeenschappelijke MR. De Borgesius werkwijze, verkiezingsprocedure, rolverdeling en besluitvorming van de MR zijn uitgebreid vastgelegd in het reglement (zie bijlagen). De notulen van de MR vergaderingen liggen ter inzage op school.
 
Taken / bevoegdheden MR
De MR is een zelfstandige geleding die meedenkt en meebeslist over allerlei schoolse zaken. Het belang van de leerlingen staat daarbij steeds voorop. De MR heeft ten aanzien van een aantal onderwerpen advies en/of instemmingsrecht.
 
Adviesrecht:  
Bij een aantal in het reglement vastgestelde aangelegenheden moet het bevoegd gezag advies vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenterend naast zich neerleggen.

Instemmingsrecht:
Het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) moet voor bepaalde besluiten vooraf de instemming van de MR krijgen. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
 
De MR overlegt met de directie over onderwerpen zoals beschreven in ons activiteitenplan.
 
Wat betekent de MR voor mij als ouder
Iedere ouder kan via de MR zijn/haar stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt geen individuele problemen maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben (algemeen belang).
Bijvoorbeeld: Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De MR behandelt geen klachten die van persoonlijke aard zijn. 

reglement mr