Kwaliteitsforum

Kwaliteitsforum St. Martinusschool:

Doelstelling en taken:
Het doel van het kwaliteitsforum is de kwaliteit van de school op het hoogst mogelijke niveau te brengen en te handhaven. Dat wordt gedaan door middel van:
· het volgen van de kwaliteit van de school, d.m.v. gevraagd en ongevraagd advies over bepaalde onderwerpen uit te brengen;
· het mede bewaken van de identiteit;
· het spiegelen van de schoolpraktijk aan het geformuleerde beleid.

In het kader van vormgeving van horizontale verantwoording (wetsvoorstel Governance), die de school dient af te leggen, neemt de afstemming met en verantwoording aan de ouders en andere belanghebbenden een belangrijke plaats in. Door het instellen van het kwaliteitsforum wordt een impuls gegeven aan de communicatie en dialoog tussen de ouders en de school.

De eerstgenoemde taak van het kwaliteitsforum is het volgen van de kwaliteit van de school oftewel toezicht houden op het systeem van kwaliteitszorg van de St. Martinusschool. Het kwaliteitsforum toetst de standaarden die de directie heeft vastgesteld. Het kwaliteitsforum bevraagt de school op zijn procesgang om de kwaliteit te bepalen, te borgen en te verbeteren. Dat wordt gedaan door:
· het kritisch beoordelen en volgen van procesindicatoren voor het systeem van kwaliteitszorg;
· het opstellen van vragen waarmee de kwaliteitszorg en de schoolontwikkeling worden bewaakt.

Positie:
· het kwaliteitsforum is geen inspraakorgaan zoals de medezeggenschapsraad; er zal dan ook zorgvuldig gekeken worden naar de te bespreken onderwerpen; 
· het kwaliteitsforum heeft geen bevoegdheden en/of formele verantwoordelijkheden, maar zal gelden als adviesorgaan; het gaat om het meedenken en het mede ontwikkelen van ideeën omtrent het te voeren schoolbeleid; 
· het kwaliteitsforum is een instrument (zoals bijv. ook de enquêtes) dat de school gebruikt om de kwaliteit van de school te bewaken. Van belang is, dat er goed gecommuniceerd wordt met ouders via het schoolnieuws als dat noodzakelijk is.

Gewenste opbrengst:
· kwaliteitsverbetering op divers terrein (adviezen, tips, suggesties);
· afstemming met en verantwoording naar ouders/verzorgers van leerlingen van de school;
· goede communicatie en dialoog tussen ouders/verzorgers van leerlingen van de school en de school.
 
 Naam  Ouder van
Koert Gobbens (voorzitter) Sem  en Tiem 
Susan Braat                Pepijn
Jorrit Ivens Isa en Jill
Anke Struijs Annalieve 
Peter van de Sanden Dean